×
Categories Latest Clearance Sale Track My Order Login Register

Law BooksReal Property Gains Tax Act 1976 (Act 169) & Selected Orders

ISBN: 9789678928885
RM 17.55 RM 19.50

Perintah-Perintah AM Bab"A-Bab G" (Hingga 5HB Mac 2021)

ISBN: 9789678928878
RM 22.50 RM 25.00

Insolvency Act 1967 (Act 360) & Rules

ISBN: 9789678928786
RM 40.50 RM 45.00

Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 Akta Akuan Berkanun 1960 (Akta 783)

ISBN: 9789678928557
RM 13.50 RM 15.00

Industrial Relations Act 1967 (Act 177), Rules & Regulations

ISBN: 9789678928830
RM 19.35 RM 21.50

Environmental Quality Act 1974 (Act 127) , Regulations, Rules & Orders

ISBN: 9789678928762
RM 40.50 RM 45.00

Malaysian Laws On Poisons and Sale of Drugs

ISBN: 9789678928779
RM 31.50 RM 35.00

Perintah-Perintah Am dan Arahan Pentadbiran

ISBN: 9789678928755
RM 47.25 RM 52.50

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam [Sejak 1991]

ISBN: 9789678928489
RM 35.55 RM 39.50

National Land Code (Act 828), Regulations & Selected Orders

ISBN: 9789678928588
RM 38.25 RM 42.50

Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [PU(A) 205/2012]

ISBN: 9789678928649
RM 53.10 RM 59.00

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)

ISBN: 9789678928533
RM 19.35 RM 21.50

Akta Had Masa 1953 (Akta 254)

ISBN: 9789678928540
RM 11.25 RM 12.50

Stamp Act 1949 (Act 378) & Selected Rules

ISBN: 9789678928496
RM 17.55 RM 19.50

Akta Kastam 1967 (Akta 235), Peraturan-Peraturan & Perintah Terpilih

ISBN: 9789678928526
RM 33.75 RM 37.50

Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743) Dan Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678928458
RM 20.25 RM 22.50

Akta Penjara 1995 (Akta 537) Dan Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678928441
RM 31.50 RM 35.00

Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) ,Peraturan-Peraturan Dan Perintah

ISBN: 9789678928434
RM 22.50 RM 25.00

Food Act 1983 (Act 281) & Regulations

ISBN: 9789678928274
RM 47.25 RM 52.50

Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5hb Januari 2020)

ISBN: 9789678928267
RM 17.55 RM 19.50

Federal Constitution (As At 25th November 2019)

ISBN: 9789678928229
RM 9.00 RM 10.00

Panduan Undang-Undang Umum

ISBN: 9789678928144
RM 44.91 RM 49.90

Akta Syarikat 2016 (Akta 777), Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah

ISBN: 9789678928311
RM 44.55 RM 49.50

Companies Act 2016 (Act 777), Regulations & Rules

ISBN: 9789678928304
RM 44.55 RM 49.50

Malaysian Laws On Poison and Sale of Drugs

ISBN: 9789678928243
RM 31.50 RM 35.00

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678928281
RM 31.50 RM 35.00

Akta Sewa Beli 1967 (Akta 212) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678928298
RM 13.50 RM 15.00

Akta Perdagangan Elektronik 2006 (Akta 658)

ISBN: 9789678928236
RM 8.10 RM 9.00

Akta Timbang Tara 2005 ( Akta 646 ) & Akta Penghantaran 2012 ( Akta 749 )

ISBN: 9789678927925
RM 17.55 RM 19.50

Akta Kaunselor 1998 ( Akta 580 ) Dan Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678928199
RM 17.55 RM 19.50

Perlembagaan Persekutuan

ISBN: 9789678928083
RM 9.90 RM 11.00

Rules Of Court 2012 [ pu (a) 205/2012 ]

ISBN: 9789678928052
RM 51.75 RM 57.50

Akta Undang-Undang Sivil 1956 ( Akta 67 )

ISBN: 9789678928045
RM 9.00 RM 10.00

Kaedah Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan

ISBN: 9789678927994
RM 31.50 RM 35.00

Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 (AKTA 388)

ISBN: 9789678924788
RM 13.50 RM 15.00

Hire - Purchase Act 1967 (Act 212) & Regulations

ISBN: 9789678927802
RM 15.75 RM 17.50

Moneylenders Act 1951 (Act 400) & Regulations

ISBN: 9789678927918
RM 15.75 RM 17.50

Contract Act 1950 ( act 136 ) (As At 10 May 2019)

ISBN: 9789678927840
RM 11.25 RM 12.50

Legal Profession Act 1976 (166) (As At 10 May 2019)

ISBN: 9789678927857
RM 22.50 RM 25.00

Specific Relief Act 1950 (Act 137) (As At 1 May 2019)

ISBN: 9789678910477
RM 8.10 RM 9.00

Factories And Machinery Act 1967

ISBN: 9789678927819
RM 33.75 RM 37.50

Employment Law In Malaysia

ISBN: 9789678914260
RM 33.75 RM 37.50

Akta Pencegahan Keganasan 2015 (Akta 769)

ISBN: 9789678925358
RM 15.75 RM 17.50

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678924177
RM 13.50 RM 15.00

Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) & Kaedah-Kaedah

ISBN: 9789678927604
RM 24.75 RM 27.50

Undang-Undang Am Malaysia Jilid IV

ISBN: 9789678927406
RM 31.50 RM 35.00

Undang-Undang Am Malaysia Jilid III

ISBN: 9789678927420
RM 31.50 RM 35.00

Undang-Undang Am Malaysia Jilid I

ISBN: 9789678927659
RM 31.50 RM 35.00

Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan

ISBN: 9789678927598
RM 49.50 RM 55.00

Panduan Undang-Undang Jenayah

ISBN: 9789678927710
RM 47.25 RM 52.50

Evidence Act 1950 (Act 56)

ISBN: 9789678926638
RM 15.75 RM 17.50

Civil Law Act 1956 (Act 67)

ISBN: 9789678922845
RM 9.00 RM 10.00

Kanun Keseksaan (Akta 574)

ISBN: 9789678926706
RM 20.25 RM 22.50

Federal Territories Syariah Laws

ISBN: 9789678917131
RM 20.25 RM 22.50

Criminal Procedure Code (Act 593)

ISBN: 9789678927697
RM 24.75 RM 27.50

Income Tax Act 1967 (Act 53) (With Selected Regulations & Rules)

ISBN: 9789678927703
RM 51.75 RM 57.50

Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318), Kaedah-Kaedah & Perintah-Perintah

ISBN: 9789678927666
RM 26.55 RM 29.50

Penal Code (Act 574)

ISBN: 9789678926645
RM 22.50 RM 25.00

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)

ISBN: 9789678922166
RM 13.50 RM 15.00

Hospitality Law Second Edition

ISBN: 9789834721411
RM 41.31 RM 45.90

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) & Perundangan Subsidiari Terpilih

ISBN: 9789678926669
RM 31.50 RM 35.00

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

ISBN: 9789678922142
RM 17.55 RM 19.50

Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678920926
RM 13.50 RM 15.00

Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678919401
RM 15.75 RM 17.50

Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678921824
RM 20.25 RM 22.50

Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

ISBN: 9789678927277
RM 20.25 RM 22.50

Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701) Dan Perintah

ISBN: 9789678923668
RM 24.75 RM 27.50

Akta Cakera Optik 2000 (Akta 606) Dan Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678911511
RM 13.50 RM 15.00

Arahan Perbendaharaan

ISBN: 9789678925549
RM 15.75 RM 17.50

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

ISBN: 9789678926508
RM 17.55 RM 19.50

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah

ISBN: 9789678923408
RM 17.55 RM 19.50

Akta Francais 1998 (Akta 590) Dan Peraturan-Peraturan

ISBN: 9789678926096
RM 20.25 RM 22.50

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

ISBN: 9789678916028
RM 20.25 RM 22.50

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

ISBN: 9789678926201
RM 15.75 RM 17.50

Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Kompilasi 51 Kaedah-Kaedah)

ISBN: 9789678926355
RM 49.50 RM 55.00

Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 (AKTA 30)

ISBN: 9789678924993
RM 15.75 RM 17.50

Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 (AKTA 597)

ISBN: 9789678926959
RM 11.25 RM 12.50

Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 (AKTA 610)

ISBN: 9789678920902
RM 11.25 RM 12.50

Akta Surat Kuasa Wakil 1949 (AKTA 424)

ISBN: 9789678911252
RM 8.10 RM 9.00

Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990 (AKTA 446)

ISBN: 9789678925495
RM 11.25 RM 12.50

Akta Rahsia Rasmi 1972 (AKTA 88)

ISBN: 9789678924009
RM 9.00 RM 10.00

Akta Perwakilan Kuasa 1956 (AKTA 358)

ISBN: 9789678904933
RM 6.75 RM 7.50
Showing 1 to 100 of 117 (2 Pages)